Ланци со долги карики

Ланци со долги карики

 

Long link chain

  •  ланец со долги карики DIN 763
  • претежно се користат за превезување
  • не се за кревање терети, за такви намени се користат високоотпорни ланци G80 i G100
  • завршна изработка:поцинкувани, црни или ИНОКС AISI 316